09056013977 | 09224404656
مهندس بهرام رستمی
مدیر سایت آیول - مدرس
دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دانشگاه تبریز
❤ جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست ❤
مهندس سید محمدرضا حسینی
محقق و پژوهشگر، نویسنده و مشاور
دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دانشگاه مازندران
❤ سرمایه گذاری بر روی دانش، بیشترین بهره را دارد ❤
مهندس ولی اله شیخلاری
مدرس
دانشجوی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه علم و صنعت ایران
❤ همیشه بیشترین تلاشت رو انجام بده حتی زمانی که احتمالات هم به نفع شما نیست ❤